توافق افغانستان وترکیه برای ایجاد کمسیون رسیدگی به مهاجران افغان

مسوول اداره مهاجرت ترکیه، در ملاقات با هیات اعزامی وزارت  امورمهاجرین و عودت کنندگان، فعالیت اتشه امور مهاجرین افغانستان را درآن کشور،نیاز مهم خواند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با نشر این خبر گفته است :هیات وزارت امور مهاجرین تحت ریاست قاری محمد اجمل، در جریان سفر به ترکیه، با اتیلا توروس، مسوول […]

مسوول اداره مهاجرت ترکیه، در ملاقات با هیات اعزامی وزارت  امورمهاجرین و عودت کنندگان، فعالیت اتشه امور مهاجرین افغانستان را درآن کشور،نیاز مهم خواند.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با نشر این خبر گفته است :هیات وزارت امور مهاجرین تحت ریاست قاری محمد اجمل، در جریان سفر به ترکیه، با اتیلا توروس، مسوول اداره مهاجرت ترکیه در رابطه به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور، بحث و تبادل نظر کرد و طرفین برضرورت موجودیت اتشه امور مهاجرین افغانستان و ایجاد یک کمیسیون مشترک دراین مورد، توافق کردند تا از آن طریق مشکلات مربوط به مهاجرین، نظریات و پیشنها دات دو طرف با هم شریک و در زمینه اقدام شود.

همچنان هیات مذکور، از زندان توپلام، در انقره که شماری از افغانها در آن محبوس اند، دیدن کردند.

گفتنی است که مسوول اداره مهاجرت ترکیه، درآینده نزدیک به افغانستان سفر می کند.