تفاهم افغانستان وایران روی مسایل مربوط به محصلان افغان درآن کشور

مولوی فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران روی مسایل مربوط به محصلان افغان با معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور محصلان تفاهم کرده است. دفتر مطبوعاتی این سفارت، در خبرنامه‌یی نوشته است که در دیدار مولوی فضل محمد حقانی با دکتر هاشم داداش پور، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور محصلان […]

مولوی فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران روی مسایل مربوط به محصلان افغان با معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور محصلان تفاهم کرده است.

دفتر مطبوعاتی این سفارت، در خبرنامه‌یی نوشته است که در دیدار مولوی فضل محمد حقانی با دکتر هاشم داداش پور، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور محصلان در مقر آن سازمان، تفاهماتی روی مسایل محصلان افغان به وجود آمده است.

در خبرنامه‌ آمده است که دکتر هاشم داداش پور نیز به خواست‌های سفارت افغانستان در تهران، مبنی بر ایجاد سهولت در روند پذیریش محصلان و سایر موارد دیگر جواب مثبت داده‌ است.

بر اساس معلومات این خبرنامه؛ محصلان افغان در پوهنتون‌ها بدون محدودیت زمانی برای دریافت پاسپورت ثبت شوند و به تحصیل‌شان ادامه بدهند و یک محصل می‌تواند با سند دست داشته ‌اش (پاسپورت، کارت آمایش و برگه سرشماری) ثبت نام کند و به تحصیل‌اش ادامه دهد.

خبرنامه می‌افزاید که سفارت برای محصلینی که تذکره  الکترونیک و یا کاغذی تایید شده بدست داشته باشند، بعد اخذ برگه اشتغال به تحصیل، پاسپورت صادر می کند و کسانیکه تا هنوز تذکره ندارند و یا تأیید نشده باشند منتظر آمدن تیم سیار ثبت و احوال باشند.

گفته شده است که در مقطع دوکتورا ، مدت ادامه تحصیل و پژوهش تا دو و یا سه ترم دیگر قابل تمدید است و صدور اقامت برای محصل در مرحله اول یکسال و در مرحله دوم سه سال تمدید خواهد شد. قرار است این طرح عنقریب عملی شود.