بیش از ۲ هزار مهاجر از ایران به کشور عودت نمودند

۲ هزار و ۷۸ نفر افغان مهاجر به تاریخ ۲۹ عقربطور جبری و داوطلبانه از ایران به وطن برگشته اند. به گفته آمر سرحدی اسلام قلعه، از جمله افراد مذکور که شامل خانواده ها و مجردین بودند، ۳۴۴ نفرآنها نیازمند وآسیب پذیر تشخیص و غرض اخذ کمک به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی و مواد […]

۲ هزار و ۷۸ نفر افغان مهاجر به تاریخ ۲۹ عقربطور جبری و داوطلبانه از ایران به وطن برگشته اند. به گفته آمر سرحدی اسلام قلعه، از جمله افراد مذکور که شامل خانواده ها و مجردین بودند، ۳۴۴ نفرآنها نیازمند وآسیب پذیر تشخیص و غرض اخذ کمک به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی و مواد غذایی و غیر غذایی را بدست آوردند.