امارت اسلامی متعهد به تطبیق پروژه های عمرانی به گونه‌ی متوازن در کشور است

مولوی ذاکر، رییس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزرا با داکتر جعفر مهدوی، یکی از اعضای ولسی جرگه اداره پیشین دیدارکرد. در این دیدار جعفر مهدوی خواستار دسترسی  بیشتر مردم به خدمات اولیه شد. جعفر مهدوی همچنان گفت: اقدامات اخیر امارت اسلامی در راستای تطبیق پروژ‌های بزرگ و کارکرد‌های دیگر آن، اعتماد مردم نسبت به […]

مولوی ذاکر، رییس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزرا با داکتر جعفر مهدوی، یکی از اعضای ولسی جرگه اداره پیشین دیدارکرد.

در این دیدار جعفر مهدوی خواستار دسترسی  بیشتر مردم به خدمات اولیه شد.

جعفر مهدوی همچنان گفت: اقدامات اخیر امارت اسلامی در راستای تطبیق پروژ‌های بزرگ و کارکرد‌های دیگر آن، اعتماد مردم نسبت به این نظام را گسترش داده و مردم نیز با مسوولان همکار بوده و از آنان حمایت می‌کنند.

مولوی ذاکر گفت که امارت اسلامی به بازسازی کشور اولویت می‌دهد و به همین منظور پروژه‌های بزرگ و پروژ‌های عامه المنفعه را به گونه‌ی متوازن تطبیق کرده و یا  در حال تطبیق است.