فراغت ۱۱۰ تن از سربازان قطعات خاص

تعلیم وتربیه سربازان در قالب قطعات خاص پولیس وزارت امور داخله به شکل معیاری و مسلکی به پیش می رود. اخیرا ۱۱۰ تن از سربازان، پس از سپری نمودن دوره سه ماهه فارغ گردیده و آماده خدمت عملی گردیدند. این سربازان تکتیک‌های نظامی و مهارت های جداگانه را برای کنترول شرایط بحرانی بصورت اساسی و […]

تعلیم وتربیه سربازان در قالب قطعات خاص پولیس وزارت امور داخله به شکل معیاری و مسلکی به پیش می رود.

اخیرا ۱۱۰ تن از سربازان، پس از سپری نمودن دوره سه ماهه فارغ گردیده و آماده خدمت عملی گردیدند.

این سربازان تکتیک‌های نظامی و مهارت های جداگانه را برای کنترول شرایط بحرانی بصورت اساسی و مسلکی آموزش دیده اند و به زودی جهت خدمت عملی به جزو تام های قطعات خاص پولیس اعزام می شوند.

قابل یاد آوری است که مراکز تعلیمی قطعات خاص در سطح افغانستان فعال بوده و جهت تعلیم و تربیه سربازان با سرعت تمام به پیش می رود.