فراغت ده ها نظامی از مرکز تعلیمات قول اردوی الفاروق در غرب کشور

چهل وپنج نظامی پس از آموزش های نظامی از مرکز تعلیمات قول اردوی الفاروق در غرب کشور فارغ شدند. این نظامیان که مربوط لوای پنجم سرحدی اند، دو ماه را در زمینه ی استفاده از جنگ ابزار های دی سی و دافع هوا آموزش دیدند. یک مسوول مرکزتعلیمات نظامی قول اردوی الفاروق به آژانس باختر […]

چهل وپنج نظامی پس از آموزش های نظامی از مرکز تعلیمات قول اردوی الفاروق در غرب کشور فارغ شدند.
این نظامیان که مربوط لوای پنجم سرحدی اند، دو ماه را در زمینه ی استفاده از جنگ ابزار های دی سی و دافع هوا آموزش دیدند.
یک مسوول مرکزتعلیمات نظامی قول اردوی الفاروق به آژانس باختر گفت که این نظامیان پس از آموزش، به واحد های نظامی شان برای حراست از سرحدات برگشتند.