رویدادهای امنیتی

دو پسر یک تجار از نزدآدم‌ربایان نجات داده شد

پولیس مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل دو طفل یک تاجر را که چند روز قبل از ساحهٔ کارته سخی شهر کابل اختطاف شده بودند، آزاد و به خانوادهٔ ایشان سپرده شدند. ‏در رابطه به این قضیه یک تن دستگیر شده است و تلاش برای گرفتاری ادم ربایان دیگر جریان دارد.

پولیس مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل دو طفل یک تاجر را که چند روز قبل از ساحهٔ کارته سخی شهر کابل اختطاف شده بودند، آزاد و به خانوادهٔ ایشان سپرده شدند.

‏در رابطه به این قضیه یک تن دستگیر شده است و تلاش برای گرفتاری ادم ربایان دیگر جریان دارد.