برگشت شخصیت‌های افغان به کشور

کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان می‌گوید، دگروال امین‌الله وردک، رییس ارکان لوای اول قول اردوی ۲۰۳ تندر و نصرت‌الله محبت، بریدمل لوای سوم قول اردوی شاهین در اداره پیشین از طریق این کمیسیون به کشور برگشته‌اند.

کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان می‌گوید، دگروال امین‌الله وردک، رییس ارکان لوای اول قول اردوی ۲۰۳ تندر و نصرت‌الله محبت، بریدمل لوای سوم قول اردوی شاهین در اداره پیشین از طریق این کمیسیون به کشور برگشته‌اند.