امضاء تفاهم‌نامهٔ همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت مالیه

به منظور چاپ اسناد تحصیلی فارغان پوهنتون کشور، تفاهمنامه همکاری های مشترک میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت مالیه امضاء گردید. در مراسم امضاء تفاهمنامه یاد شده که در وزارت مالیه برگزار گردید، شیخ الحدیث مولوی نداء محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی تفاهمنامه یاد شده را برای وزارتخانه های متذکره و نهاد های تحصیلی […]

به منظور چاپ اسناد تحصیلی فارغان پوهنتون کشور، تفاهمنامه همکاری های مشترک میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت مالیه امضاء گردید.

در مراسم امضاء تفاهمنامه یاد شده که در وزارت مالیه برگزار گردید، شیخ الحدیث مولوی نداء محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی تفاهمنامه یاد شده را برای وزارتخانه های متذکره و نهاد های تحصیلی کشور مفید خوانده، اضافه نمود که تمام ارگان های ا.ا.ا متعهد به همکاری مشترک می باشند.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: « قبل از این اسناد تحصیلی مربوط به وزارت تحصیلات عالی در کشور جرمنی چاپ می شد که در کنار زمان گیر بودن پروسه چاپ، مصارف هنگفت نیز در پی داشت .» نامبرده اضافه نموده گفت که پس از این اسناد تحصیلی محصلان فارغ شده در مطبعه « اسناد مصئون» وزارت محترم مالیه چاپ که بعد از این محصلان ما در زمان تعیین شده اسناد فراغت شان را به دست خواهند آورد.
سپس ملا محمد ناصر اخوند سرپرست وزارت مالیه تفاهمنامه یاد شده را در راستای تهیه اسناد تحصیلی یک گام مهم عنوان کرده گفت که با چاپ این اسناد در کنار ایجاد سهولت های لازم به محصلان عزیز، عواید دولت نیز افزایش خواهد یافت.
وی در قسمت کیفیت اسناد تحصیلی گفت که اسناد چاپ شده در مطبعه وزارت مالیه، نسبت به گذشته بهتر بوده و مصئون نیز می باشد.
در این مراسم همچنان محمد وحید احمدزی رئیس تجارتی مطبعه اسناد مصئون وزارت مالیه گفت که تا دو ماه آینده تمام اسناد تحصیلی وزارت تحصیلات عالی را تحویل خواهد داد. به گفته وی مطبعه وزارت مالیه با درنظرداشت معیار های جهانی اسناد تحصیلی را چاپ می نماید که در این اسناد امکان هیچ نوع جعل و تزویر نیست.
مراسم یاد شده با امضاء تفاهمنامه از سوی سرپرستان وزارتخانه های تحصیلات عالی و مالیه پایان یافت.
سه شنبه مورخ:
۲۶/۲/۱۴۴۵ هـ ق ۲۱/۶/۱۴۰۲ هـ ش ۱۲/۹/۲۰۲۳ م