گزارش کاری روزانه کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

  روز دو شنبه مورخ ۲۷/۵/۱۴۴۵ که برابر است با ۲۰/۹/۱۴۰۲، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:   ننگرهار: تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال: امروز […]

 

روز دو شنبه

مورخ ۲۷/۵/۱۴۴۵ که برابر است با ۲۰/۹/۱۴۰۲، مهاجرین از راه‌های مختلف به کشور بازگشته است، که از سوی کمیته‌های مؤظف برایشان رسیدگی شده است و خدمات لازم برایشان ارایه شده است. گزارش کاری آن بطور ذیل ارایه می‌شود:

 

ننگرهار:

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت ، تثبیت و استقبال:

امروز در تورخم (۵۰) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۸۲) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت گردیده است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از تورخم (۸۰) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۰۴) تن بود، به ولایت‌های ننگرها، کنر، لغمان و کابل مصؤن انتقال شده است و مبلغ (۲۳۶,۲۰۰) افغانی کرایه برایشان داده شده است.

 

کمیته‌ی خمات و امور صحی:

امروز در کمپ عمری تورخم به شمول خدمات صحی، خدمات ذیل نیز ارایه گردید:

غذا: در کمپ عمری به (۴۵۰۰) مهاجرین غذا و (۱۳۵هزار) لیتر آب آشامیدنی توزیع گردید.

البسه: در کمپ عمری به مهاجرین البسه زیر توزیع گردید:

(۲۸۰) کمپل، (۱۸۰) بسته آب آشامیدنی و (۱۴۰) کارتن مواد غذایی خام توزیع گردید.

مخابرات: از سوی مسوولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین (۲۹۱) عدد سیم‌کات به طور رایگان که انترنت و دقایق رایگان نیز داشت، توزیع گردید.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در تورخم (۶) تن دارای سند بکلوریا، (۲) تن دارای سند فوق بکلوریا، (۲) تن حافظان، (۸۸) تن غریبکار و (۶۰) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۱۵۸) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

در تورخم به (۱۳۸) طفل در باره‌ی مواد منفجره، نظافت، حفظ کودک و در باره‌ی افغانستان آگاهی عامه داده شد و همچنان برای این اطفال به هدف سلامتی روانی پروگرام‌های تفریح و سرگرمی تنظیم گردید.

 

قندهار

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه سپین بولدک (۱۱۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۵۷۱) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۱۱۹) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعاً (۱،۱۹۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند؛ کمک نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز (۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۴۹) تن بود؛ به ولایت‌های قندهار، هرات، زابل و کابل انتقال داده شد و مبلغ (۲۵ هزار) افغانی کرایه برایشان داده شد.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

ام‌روز در سپین بولدک برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: در سپین بولدک (۱۹۶۰) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در سپین بولدک (۵۵) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است.

البسه: در کمپ‌های موقتی به قدر ضرورت خیمه و کمپل به مهاجرین توزیع گردید.

مخابرات: به مهاجرین بازگشته‌گان (۴۰۰) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

 

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین:

کمیته‌ی کاریابی برای مهاجرین ام‌روز در سپین بولدک (۵) تن دارای سند بکلوریا، (۱) تن حافظ، (۲) تن عالمان دین، (۱۴۸) تن غریبکار و (۹۰) تن افراد مسلکی و حرفه‌ای که تعداد مجموعی آن‌ها (۲۴۶) تن می‌شوند، ثبت کرده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در سپین بولدک به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد و همچنان با رسانه‌ها در زمینه‌ی گزارش دهی همکاری صورت گرفته است.

 

زابل

راه شملزو (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه شملزو (۳) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۵) تن بود، به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از راه شملزو (۱) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۸) تن بود، به ولسوالی ارغنداب ولایت زابل مصون انتقال شده است و مبلغ (۶۵۰۰) افغانی کرایه برایش داده شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته‌ی تنظیم امور مالی با (۳) خانواده به طور مجموعی (۳۰۰۰۰) افغانی کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

ام‌روز در راه شملزو برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: در شملزو (۲۸) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: در شملزو (۷) تن مهاجرین بازگشته گان تداوی شده است.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در شمازو به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

پکتیکا

انگور اده (خط فرضی دیورند):

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه انگور اده (۴) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۲۹) تن بود، به کشور برگشته و ثبت شده است.

 

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از راه انگور اده (۶) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۳۷) تن بود، به ولایت‌ها و منطقه مربوطه خویش نتقال داده شده است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در انگور اده با (۳) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۳۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند، کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

ام‌روز در انگور اده برای مهاجرین بازگشته گان به شمول خدمات صحی، خدمات دیگر در بخش‌های ذیل ارایه گردید:

غذا: امروز در انگور اده به (۱۳۳) خوراک نان و آب آشامیدنی توزیع گردید.

صحت: امروز در انگور اده (۶۴) تن مهاجرین برگشته تداوی شده اند.

مخابرات: از سوی مسوولان اداره‌های مخابراتی به مهاجرین بازگشته‌گان (۳) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع شده است.

 

کمیته‌‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در انگور اده به مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای این مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

هرات

راه اسلام قلعه:

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از راه اسلام قلعه (۴۵) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۹۳) تن می‌شوند به کشور برگشته و ثبت شده است.

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در راه اسلام قلعه با (۳۸) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۳۸۰هزار) افغانی می‌شوند کمک نقدی صورت گرفت.

 

نیمروز:

راه ابریشم (خط فرضی دیورند)

 

کمیته‌ی ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز (۳۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۱۱۹) تن می‌شوند، ثبت شده است و همچنان (۱۵۲۴) تن مسافر به کشور برگشته است.

 

کمیته‌ی تنظیم امور مالی:

امروز در راه اسلام قلعه با (۱۱) خانواده مبلغ ده- ده هزار افغانی که مجموعا (۱۱۰،۰۰۰) افغانی می‌شوند، کمک نقدی صورت گرفته است.

 

کمیته‌ی زیست موقتی:

امروز در نیمروز (۲۹) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۸۹) تن بود، در کمپ موقتی جابجا شدند و ترتیبات غذا و البسه برایشان آماده گردید و از سوی مؤسسه‌ی آی او ایم با این خانواده کمک‌های نقدی و غیر نقدی صورت گرفت.

 

کمیته‌ی خدمات و امور صحی:

امروز در راه ابریشم ولایت نیمروز به مهاجرین برگشته علاوه از صحت، خدمات ذیل نیز صورت گرفته است:

مخابرات: از سوی مسوولات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مهاجرین بازگشته (۳۷) عدد سیم‌کارت که دقایق و بسته‌های انترنتی رایگان داشتند؛ توزیع گردید.

 

کمیته‌ی اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز در نیمروز به (۳۷) تن مهاجرین آگاهی عامه داده شد.

برای مهاجرین در باره‌ی ثبت، انتقال، کمک‌های مالی و زیستن موقتی آنها آگاهی عامه داده شدند.

همچنان در باره‌ی کشور، نظام اسلامی، مهاجرت، صبر، حوصله و تعلیم و تربیه آگاهی عامه داده شد.

 

کابل

کمیته‌ی ترانسپورت و انتقال:

امروز از کابل (۳۷) خانواده که تعداد مجموعی افراد آن (۸۱) تن بود به ولای‌های قندز، بلخ و خوست بطور مصؤن انتقال گردید و مبلغ (۱۳۵,۵۰۰) افغانی کرایه موتر برایشان داده شده است.

 

کابل

کمیته‌ی جلب و جذب کمک‌ها امور مهاجرین:

امروز محترم قاری دین محمد حنیف رییس کمیته جلب و جذب کمک‌ها با سفیر جاپان و هیئت همراه وی دیدار کرده است.

هر دو طرف این دیدار روی مشکلات مهاجرین بحث همه جانبه کرده است.

سفیر جاپان در گفتگوی خود گفته است که طبق وعده به کشور خود رفته بودم بودم‌ و با نزدیکان خود در باره‌ی مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کردم و فیصله شد که جاپان از طریق موسسات با مهاجرین افغان (۵۸,۴) میلیون دالر امریکایی کمک خواهند کرد.

کابل:

کمیته‌ی تقسیم جایداد و زیست دایمی مهاجرین:

امروز این کمیته به ریاست محترم شیخ حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن در حضور اعضای کمیته نشست برگزار کرد.

این کمیته در مورد تصفیه زمین و نمره‌های سفید در شهرک مهاجرین که قبلاً پروسه انتقال و تصفیه آن انجام نشده است، بحث کرده است.

آقای نعمانی وظیفه اخذ دستور از مراجع ذیصلاح امارت اسلامی افغانستان را به منظور تسویه و انتقال اراضی شهرک های مهاجر نشین از طریق ادارات مربوطه به اعضای این کمیته واگذار کرده است.

سرپرست وزارت همچنین گفت که این اقدام می تواند توزیع زمین ها و امتیازات را برای مهاجران عودت کننده تسهیل کند.

 

ارقام مجموعی فعالیت‌های گوناگون تمام کمیته‌ها و دروازه‌ها بطور ذیل است:

مهاجرین ثبت شده: (۲۶۰) خانواده و (۱۱۰۹) افراد

مهاجرین انتقال داده شده:(۱۳۳) خانواده و (۵۷۹) افراد

مهاجرین کمک شده:(۱۷۴) خانواده

مهاجرین جابجا شده‌ی موقتی: (۶۴) خانواده

مهاجرین تداوی شده: (۱۲۶) نفر

سیم‌کارت‌های توزیع شده: (۷۳۱) عدد

 

دارالأنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت شده.