کمیسیون تدارکات ملی به ارزش حدود ۷ میلیارد افغانی پروژه‌های مختلف را منظور نمود

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی ۱۲ام میزان سال روان در قصر مرمرین دایر و طبق آجندا پیرامون پروژه های مورد نظر بحث شد. در این نشست کمیسیون تدارکات ملی ۲۷پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد ۲۵ پروژه منظور و دو دیګر […]

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی ۱۲ام میزان سال روان در قصر مرمرین دایر و طبق آجندا پیرامون پروژه های مورد نظر بحث شد.

در این نشست کمیسیون تدارکات ملی ۲۷پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد ۲۵ پروژه منظور و دو دیګر لغوه شد. پروژه های منظور شده مربوط به وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مالیه، تحصیلات عالی، آب و انرژی، انکشاف دهات، شرکت برشنا و شاروالی کابل می باشد، که ارزش مجموعی آن در حدود ۷ میلیارد افغانی بالغ می گردد.

پروژه های منظور شده شامل تکمیل امور بند های پاشدان، شاه و عروس و کمال خان، رساندن آب آشامیدنی به مردم ولایات کندهار، بلخ و بادغیس، مهیا نمودن برق مورد نیاز مردم در ولایت های مختلف، عرضه خدمات سریع و با کیفیت انترنتی برای مردم و شماری پروژه های دیگر می باشد، که با تطبیق آن برای هزاران تن فرصت های کاری مساعد می گردد.