کمیسیون تدارکات ملی به ارزش حدود ۶ میلیارد افغانی پروژه‌های مختلف را منظور نمود 

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی امروز یکشنبه ۲میزان سال روان در قصر مرمرین دایر و طبق آجندا پیرامون پروژه های مورد نظر بحث شد. در این نشست کمیسیون تدارکات ملی ۲۸ پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد ۲۵ پروژه منظور، یک […]

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی امروز یکشنبه ۲میزان سال روان در قصر مرمرین دایر و طبق آجندا پیرامون پروژه های مورد نظر بحث شد.

در این نشست کمیسیون تدارکات ملی ۲۸ پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد ۲۵ پروژه منظور، یک لغو و دو پروژه دیگر جهت ارزیابی مزید سپرده شد. پروژه های منظور شده مربوط به ریاست عمومی محافظت ریاست الوزراء، وزارت های دفاع ملی، تحصیلات عالی، فواید عامه، انکشاف دهات، بانک ملی افغان و شاروالی کابل می باشد، که ارزش مجموعی آن در حدود ۶ میلیارد افغانی بالغ می گردد.

در پایان نشست از جملۀ پروژه های منظور شده در مورد برخی آن به وزارت ها و اداره های سکتوری هدایات لازم داده شد تا در آینده به وقت معینه پروژه های خود را جهت بحث و منظوری به کمیسیون تدارکات ملی بفرستند و در این مورد تمامی مراحل تدارکاتی را انجام دهند.