کار های باقیمانده سرک کابل- سروبی از راه لته بند تکمیل می شود

ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، روز جمعه ۱۴ام ماه ثور ۱۴۰۳ خورشیدی از سرک کابل- سروبی «لته بند» بازدید نمود. در این سفر محترم ملا صاحب را محترم ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه، محترم ملا امین الله عبید والی کابل، محترم ملا محمد نعیم آخند(حاجی گل محمد) والی ننگرهار و […]

ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، روز جمعه ۱۴ام ماه ثور ۱۴۰۳ خورشیدی از سرک کابل- سروبی «لته بند» بازدید نمود. در این سفر محترم ملا صاحب را محترم ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه، محترم ملا امین الله عبید والی کابل، محترم ملا محمد نعیم آخند(حاجی گل محمد) والی ننگرهار و برخی دیگر از مسؤلین همراهی می کردند. وزارت فواید عامه در نظر دارد که کار های باقی مانده سرک کابل- سروبی را از راه لته بند آغاز و در مدت معین به پایان برساند.