کار ساخت خط ریل بر پل کانال قوش‌تیپه آغاز شد

کار ساخت خط ریل‌ بر پل کانال قوش تیپه آغاز شده است، در کنار پل، بازسازی خط (۷۵ کیلومتر) حریتان تا مزار نیز آغاز شده و به زودی انتقال تا مزار آغاز خواهد شد. رئیس جمهور ازبکستان به اداره راه آهن افغانستان ۶ میلیون دالر تخفیف داده است، متشکریم.

کار ساخت خط ریل‌ بر پل کانال قوش تیپه آغاز شده است، در کنار پل، بازسازی خط (۷۵ کیلومتر) حریتان تا مزار نیز آغاز شده و به زودی انتقال تا مزار آغاز خواهد شد. رئیس جمهور ازبکستان به اداره راه آهن افغانستان ۶ میلیون دالر تخفیف داده است، متشکریم.