وزارت صنعت و تجارت با شماری از موسسات تفاهم نامه همکاری را امضا کرد

وزارت صنعت و تجارت با شماری از موسسات تفاهمنامه همکاری را امضا کرد که  هدف آن رشد اقتصادی خانواده ها است. این تفاهمنامه  از سوی  نورالدین عزیزی سرپرست صنعت و تجارت با مسوولان مؤسسات ‹اسلاميك ريلايف› ‹بازسازي و واكنش بشردوستانه براي افغانستان› ‹كمك‌هاي كاملا انسان دوستانه براي افغانستان جديد › ‹برك افغانستان› ‹ پاملرنه›  و ۶ مؤسسه […]

وزارت صنعت و تجارت با شماری از موسسات تفاهمنامه همکاری را امضا کرد که  هدف آن رشد اقتصادی خانواده ها است.

این تفاهمنامه  از سوی  نورالدین عزیزی سرپرست صنعت و تجارت با مسوولان مؤسسات ‹اسلاميك ريلايف› ‹بازسازي و واكنش بشردوستانه براي افغانستان› ‹كمك‌هاي كاملا انسان دوستانه براي افغانستان جديد › ‹برك افغانستان› ‹ پاملرنه›  و ۶ مؤسسه دیگر امضا شد.

به اساس این تفاهمنامه ها  مؤسسات یاد شده پروژه‌های را به در بخش پيشرفت پايدار زنان افغانستان در تجارت و توان‌مندسازي اقتصادي، توا‌نمندسازي اقتصادي خانواده‌ها در چارچوب شريعت اسلامي، پروگرام انكشاف تجارت و سرمايه‌گذاري براي كاريابي، حمايت از خانواده‌هاي يتيم براي تجارت‌هاي كوچك، كارآفريني براي خانواده‌هاي بي‌بضاعت و بهبود دوا‌مدار در قابليت تجارت و كاروبارخانواده‌ها از طریق دسترسي به سرمايه و طرح‌هاي پس‌انداز و قرضه را به راه خواهند انداخت که با هزینه دو اعشاریه پنج میلیون دالر در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، سمنگان، جوزجان، بامیان، ننگرهار، و كندهار اجرا میشود.

وزارت صنعت و تجارت در سال‌روان ٢١پروژه را به ارزش بیشتر از ۴۲ملیون دالر امریکایی در ۱۶ولایت در بخش‌هاي مختلف جهت رشد و انكشاف تشبثات كوچك و متوسط با مؤسسات به امضا رسانده است كه حدود سه صدوپنجا هزار تن از مزایای  آن مستفيد می‌ شوند.