وزارت صنعت و تجارت با شماری از موسسات تفاهم نامه همکاری را امضا کرد

وزارت صنعت و تجارت با شماری از موسسات تفاهمنامه همکاری را امضا کرد که  هدف آن رشد اقتصادی خانواده ها است. این تفاهمنامه  از سوی  نورالدین عزیزی سرپرست صنعت و تجارت با مسوولان مؤسسات ‹اسلامیک ریلایف› ‹بازسازی و واکنش بشردوستانه برای افغانستان› ‹کمک‌های کاملا انسان دوستانه برای افغانستان جدید › ‹برک افغانستان› ‹ پاملرنه›  و ۶ مؤسسه […]

وزارت صنعت و تجارت با شماری از موسسات تفاهمنامه همکاری را امضا کرد که  هدف آن رشد اقتصادی خانواده ها است.

این تفاهمنامه  از سوی  نورالدین عزیزی سرپرست صنعت و تجارت با مسوولان مؤسسات ‹اسلامیک ریلایف› ‹بازسازی و واکنش بشردوستانه برای افغانستان› ‹کمک‌های کاملا انسان دوستانه برای افغانستان جدید › ‹برک افغانستان› ‹ پاملرنه›  و ۶ مؤسسه دیگر امضا شد.

به اساس این تفاهمنامه ها  مؤسسات یاد شده پروژه‌های را به در بخش پیشرفت پایدار زنان افغانستان در تجارت و توان‌مندسازی اقتصادی، توا‌نمندسازی اقتصادی خانواده‌ها در چارچوب شریعت اسلامی، پروگرام انکشاف تجارت و سرمایه‌گذاری برای کاریابی، حمایت از خانواده‌های یتیم برای تجارت‌های کوچک، کارآفرینی برای خانواده‌های بی‌بضاعت و بهبود دوا‌مدار در قابلیت تجارت و کاروبارخانواده‌ها از طریق دسترسی به سرمایه و طرح‌های پس‌انداز و قرضه را به راه خواهند انداخت که با هزینه دو اعشاریه پنج میلیون دالر در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، سمنگان، جوزجان، بامیان، ننگرهار، و کندهار اجرا میشود.

وزارت صنعت و تجارت در سال‌روان ۲۱پروژه را به ارزش بیشتر از ۴۲ملیون دالر امریکایی در ۱۶ولایت در بخش‌های مختلف جهت رشد و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط با مؤسسات به امضا رسانده است که حدود سه صدوپنجا هزار تن از مزایای  آن مستفید می‌ شوند.