وزارت زراعت و مالداری خواستارهماهنگی بیشتر موسسه پاملرنه با آن وزارت شد

معین وزارت زراعت مالداری و آبیاری در دیدار با مسوولان موسسه پاملرنه از آنان خواست تا قبل از تطبیق پروژه ها  با این وزارت هماهنگی داشته باشند دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری امروز با نشر این خبر گفته است: مولوی صدراعظم عثمانی در دیدار با مسوولان موسسه پاملرنه، روی هماهنگی و همکاری بیشتر […]

معین وزارت زراعت مالداری و آبیاری در دیدار با مسوولان موسسه پاملرنه از آنان خواست تا قبل از تطبیق پروژه ها  با این وزارت هماهنگی داشته باشند

دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری امروز با نشر این خبر گفته است: مولوی صدراعظم عثمانی در دیدار با مسوولان موسسه پاملرنه، روی هماهنگی و همکاری بیشتر میان وزارت زراعت و موسسات کمک دهنده  بحث کرد.

وی از مسوولان موسسه پاملرنه خواست تا قبل از تطبیق پروژه ها هماهنگی لازم را با وزارت زراعت و بخش‌های مربوطه آن انجام دهند تا پروژه های که تطبیق می‌شود موثریت و مثمریت بیشتر داشته باشند.