وزارت انرژی و آب قرارداد چندین توافق‌نامه را به ارزش ۷۵ میلیون دالر امضا کرد

با حضورداشت ملا عبدالغنی برادر اخوند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء قرارداد پنج توافق‌نامه به‌شمول تمدید لین برق ۵۰۰ کیلوولت امروز میان مسئولان وزارت انرژی و آب و شرکت‌های خصوص به ارزش ۷۵ میلیون دالر امضا شد.

با حضورداشت ملا عبدالغنی برادر اخوند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء قرارداد پنج توافق‌نامه به‌شمول تمدید لین برق ۵۰۰ کیلوولت امروز میان مسئولان وزارت انرژی و آب و شرکت‌های خصوص به ارزش ۷۵ میلیون دالر امضا شد.