نشست مشترک وزارت‌ها و ادارات عضو کمیته جمع‌آوری گدایان در شهر کابل برگذار گردید

نشست مشترک وزارت ها و ادارات عضو کمیته جمع آوری گدایان در شهر کابل به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز شنبه ششم عقرب سال روان در قصر مرمرین برگزار شد. محترم ملا صاحب تاکید کرد که تمامی گدایان از شهر کابل جمع آوری گردند و پس از ارزیابی، سلسله […]

نشست مشترک وزارت ها و ادارات عضو کمیته جمع آوری گدایان در شهر کابل به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز شنبه ششم عقرب سال روان در قصر مرمرین برگزار شد.

محترم ملا صاحب تاکید کرد که تمامی گدایان از شهر کابل جمع آوری گردند و پس از ارزیابی، سلسله کمک های نقدی و خوراکی به گدایان مستحق ادامه یابد. محترم ملا صاحب افزود که امارت اسلامی به مشکلات شهروندان بی بضاعت و به ویژه گدایان رسیده‌گی می کند و سعی دارد تا مشکلات آنها را حل و زمینۀ زنده‌گی بهتر را برای آنها فراهم کند.

همچنان محترم ملا صاحب به همه مسئولین این کمیته و بخصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد که براساس طرزالعمل کمیته مذکور وظایف و مسوولیت های خود را به خوبی انجام دهند.

از سوی کمیته جمع آوری گدایان در شهر کابل فیصله شد که وزارت ارشاد، حج و اوقاف در خطبه های نماز جمعه از اضرار دنیوی و اخروی این عمل مردم را آگاه سازند و به خاطر مؤثریت بیشتر این پروسه، نماینده‌گان خود را به این کمیته معرفی نماید.