معاون اقتصادی ریاست الوزرا از شاهراه سالنگ دیدن نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به تاریخ هشتم عقرب سال روان از امور بازسازی شاهراه سالنگ ها دیدن نمود. در این سفر محترم ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه، محترم ملا صاحب را نیز همراهی می نمود. محترم ملا صاحب با مسؤلین شرکت های قراردادی شاهراه سالنگ ها دیدار […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به تاریخ هشتم عقرب سال روان از امور بازسازی شاهراه سالنگ ها دیدن نمود. در این سفر محترم ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه، محترم ملا صاحب را نیز همراهی می نمود.
محترم ملا صاحب با مسؤلین شرکت های قراردادی شاهراه سالنگ ها دیدار نمود و از امور انجام شده در این شاهراه تحسین کرد.
همچنان محترم ملا عبدالغنی برادر آخند پیرامون تسریع امور باقیماندۀ شاهراه سالنگ ها، کیفیت خوب و تکمیل آن به وقت معینه برای مسؤلین هدایات لازم داد.
شاهراه سالنگ ها یک راۀ مهم تجارتی- ترانزیتی افغانستان است، که اکنون امور ترمیم اساسی ۸۰ کیلو متر سرک و بازسازی آن با دو شرکت مختلف ساختمانی و سرک‌سازی قرارداد گردیده که در حال حاضر کار قسمت داخلی تونل و گالری ها ۸۰ فیصد تکمیل گردیده و قرار است در آیندۀ نزدیک امور باقیماندۀ آن نیز تکمیل گردد و یک بخش این پروژه بزرگ به بهره برداری سپرده شود.
با بازسازی شاهراۀ سالنگ ها در تجارت افغانستان و از مسیر افغانستان در سطح ترانزیت از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی افزایش چشمگیری به وجود میاید و سهولت های لازم برای مسافرین فراهم می شود.