فروش ۲ هزارو ۷۴۶ قیراط زمرد پنجشیر

ریاست معادن و پطرولیم پنجشیر می‌گوید که ۲ هزار و ۷۴۶ قیراط زمرد پنجشیر به قیمت مجموعی ۸۰ هزار دالر امروز به تاجران کشور به فروش رسید. نهمین جعبه محصول زمرد تازه بدست آمده از معادن پنجشیر از طریق مزایده با حضور حافظ محمد آغا حکیم والی پنجشیر، هیئت کمیته نظارت از معادن پنجشیر و […]

ریاست معادن و پطرولیم پنجشیر می‌گوید که ۲ هزار و ۷۴۶ قیراط زمرد پنجشیر به قیمت مجموعی ۸۰ هزار دالر امروز به تاجران کشور به فروش رسید.

نهمین جعبه محصول زمرد تازه بدست آمده از معادن پنجشیر از طریق مزایده با حضور حافظ محمد آغا حکیم والی پنجشیر، هیئت کمیته نظارت از معادن پنجشیر و شماری از تجار سنگ به فروش رسید.

مولوی قاسم امیری رئیس معادن و پطرولیم پنجشیر گفت که این نهمین مزایده فروش سنگ قیمتی زمرد پنجشیر است که از سوی اداره آنها برگزار شد.

رئیس معادن و پطرولیم پنجشیر گفت که این جعبه‌ از محصول تازه استخراج شده زمرد پنجشیر به وزن مجموعی ۲ هزار و ۷۴۶ کریت به قیمت ۸۰ هزار دالر به بازرگانان کشور فروخته شد.

گفتنی‌ست چندی پیش جعبه‌ای دیگر از محصول زمرد پنجشیر نیز به وزن مجموعی«۲ هزارو ۱۱۸» کریت به قیمت مجموعی «۱۲۳ هزارو ۴۰۰» دالر به بازرگانان کشور به فروش رسیده بود.