علاقمندی سرمایه گذاران ترک به سرمایه گذاری روی سنگ مرمرشاه ولی کوت کندهار

‏آقای دلاور دراین دیداربه سرمایه گذاران ترکی اطمینان داد که در راستای فراهم سازی زمینه سرمایه‌گذاری مطابق قانون و طرزالعمل معادن با آنان همکاری خواهد کرد.

علاقمندی سرمایه گذاران ترک به سرمایه گذاری روی سنگ مرمرشاه ولی کوت کندها

‏سرمایه گذاران ترکی در دیداربا سرپرست وزارت معادن و پترولیم، علاقمندی شان را نسبت به سرمایه گذاری روی منابع معدنی به ویژه معدن سنگ مرمر شاه ولی کوت کندهار، ابرازداشتند.

‏آقای دلاور دراین دیداربه سرمایه گذاران ترکی اطمینان داد که در راستای فراهم سازی زمینه سرمایه‌گذاری مطابق قانون و طرزالعمل معادن با آنان همکاری خواهد کرد.

‏رجب مصطفی اوغلو رییس شرکت امیراوغلو مرمر دراین دیدار، با اشاره به تامین امنیت وثبات سرتاسری درافغانستان، زمینه ی سرمایه گذاری درکشور را عالی خواند و خواهان سرمایه گذاری روی منابع معدنی به ویژه سنگ مرمر کندهار شد.