صادرات هنگ به ارزش ۷۰ میلیون دالر به خارج از کشور

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در شش ماه گذشته به ارزش ۷۰ میلیون دالر هنگ از کشور به امریکا، هند، اوزبیکستان و امارات متحده عربی صادر شده است. گفتنی است که هنگ بدیل خوبی برای کشت خشخاش است و در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف کشور کشت آن افزایش یافته است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در شش ماه گذشته به ارزش ۷۰ میلیون دالر هنگ از کشور به امریکا، هند، اوزبیکستان و امارات متحده عربی صادر شده است. گفتنی است که هنگ بدیل خوبی برای کشت خشخاش است و در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف کشور کشت آن افزایش یافته است.