صادرات تولیدات افغانی به فرانسه

در ادامه صادرات تولیدات افغانی، گروپ کمپنی‌های پامیرکولا روز گذشته صادرات به فرانسه را آغاز کرد. این صادرات شامل آب میوه‌های مختلف، نوشابه‌ها و سایر تولیدات کشور می‌شود. مولوی ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید، با این گام صادرات کشور تقویت خواهد یافت.

در ادامه صادرات تولیدات افغانی، گروپ کمپنی‌های پامیرکولا روز گذشته صادرات به فرانسه را آغاز کرد.

این صادرات شامل آب میوه‌های مختلف، نوشابه‌ها و سایر تولیدات کشور می‌شود.

مولوی ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید، با این گام صادرات کشور تقویت خواهد یافت.