دهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤلدین و صادرکنندگان قالین افغانستان برگزار شد

دهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤلدین و صادرکنندگان قالین افغانستان تحت ریاست محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت و رئیس هیئت مدیره این اتحادیه برگزار گردید. در آغاز این جلسه محترم عبدالمنان حیدری رئیس هیئت عامل اتحادیه مؤلدین و صادرکنندگان قالین افغانستان در رابطه به دیتابیس و وب‌سایت این اتحادیه صحبت نموده […]

دهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤلدین و صادرکنندگان قالین افغانستان تحت ریاست محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت و رئیس هیئت مدیره این اتحادیه برگزار گردید.

در آغاز این جلسه محترم عبدالمنان حیدری رئیس هیئت عامل اتحادیه مؤلدین و صادرکنندگان قالین افغانستان در رابطه به دیتابیس و وب‌سایت این اتحادیه صحبت نموده و گزارش فعالیت‌هایش را ارایه نمود.

همچنین محترم نوراحمدی نوری معاون نخست اتحادیه قالین در مورد جلسه مشورتی هیئت مدیره و محترم قربان‌علی جمشیدزاده معاون دوم اتحادیه قالین در رابطه به مهرلاک دفتر زون غرب این اتحادیه معلومات ارایه نمودند.

در ادامه در مورد پلان استراتژیک، ایجاد هماهنگی بیشتر میان اعضا، روند اشتراک اعضای این اتحادیه در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ایجاد دیزاین سنتر قالین و استخدام آمرین زون‌های شرق و غرب بحث صورت گرفت.

محترم الحاج عزیزی با تأکید به ایجاد دیزاین سنتر قالین که مجهز به معیارهای بین‌المللی باشد، جهت بهبود و بهترشدن فعالیت‌ها و رفع چالش‌های اتحادیه مؤلدین و صادرکنندگان قالین افغانستان به رئیس هیئت عامل آن هدایت سپرد که در دیتابیس و وب‌سایت اتحادیه تسهیلات بیشتر فراهم نماید و همچنین در قسمت استخدام آمرین اتحادیه در زون‌های شرق و غرب کشور اقدامات عاجل صورت گیرد.