جلسۀ فوق العاده به منظور حمایت از صنعت و صنعتکاران به ریاست مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء تدویر گردید

جلسۀ فوق العاده به منظور حمایت از صنعت و صنعتکاران به ریاست مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء به عضویت وزارت های مالیه، امور داخله، صنعت و تجارت و اقتصاد، ریاست عمومی استخبارات و سکتور خصوصی در قصر مرمرین تدویر گردید. در این نشست تصمیم گرفته شد تا اتاق صنعت و معدن تولیدات داخلی را از […]

جلسۀ فوق العاده به منظور حمایت از صنعت و صنعتکاران به ریاست مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء به عضویت وزارت های مالیه، امور داخله، صنعت و تجارت و اقتصاد، ریاست عمومی استخبارات و سکتور خصوصی در قصر مرمرین تدویر گردید.

در این نشست تصمیم گرفته شد تا اتاق صنعت و معدن تولیدات داخلی را از طریق مکتوب رسمی به کمیتۀ تعرفه معرفی نماید. ریاست عمومی استخبارات، در عضویت با اداره های ملی غذا و ادویه و ستندرد تولیدات داخلی معرفی شده به کمیته تعرفه را بعد از تثبیت کیفیت، کمیت و قیمت به اندازه ضرورت، تعرفه را بر این اموال وارداتی بلند ببرد و گزارش خود را به معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ارایه دارد.

به همین شکل در جلسه فیصله شد که مطابق مصوبه شماره ۱۹ام مورخ ۹/۶/۱۴۴۴ جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان تمامی اداره های امارتی به هدف حمایت از تولیدات و محصولات داخلی در خریداری ها و پروسه های تدارکاتی، تولیدات و محصولات داخلی را اولویت دهند، اگر چه کیفیت آن نسبت به تولیدات و محصولات خارجی از ده تا پانزده فیصد کمتر هم باشد. در این نشست اداره های امارتی مکلف گردیدند تا تمامی لیست های تولیدات و محصولات داخلی را با خود داشته باشند و بر اساس این لیست ها در موقع خریداری و مسایل تدارکاتی کوتیشن اخذ نمایند.

در این جلسه همچنان فیصله شد که جهت رسیده گی به مشکلات امنیتی صنعتکاران و سرمایه گذاران و به منظور ایجاد هماهنگی مؤثر، وزارت های امور داخله، مالیه، صنعت و تجارت، ریاست عمومی استخبارات و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همچنان اتاق صنعت و معدن نماینده‌گان با صلاحیت خود را در ظرف سه روز به معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء معرفی نمایند.

همچنان به وزارت صنعت و تجارت وظیفه سپرده شد تا در مورد نام های تجارتی، مارک ها و برند ها جهت جلوگیری از جعل و تزویر در آنها اسناد و پیشنهادات را به معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء جهت تصمیم گیری نهایی بفرستند.

در پایان نشست به ریاست وزارت صنعت و تجارت به کمیتۀ تعرفه وظیفه سپرده شد تا به عضویت ریاست عمومی استخبارات در حصۀ اجرای انوایس ها میان اتاق های تجارت و سرمایه گذاری و صنعت و معدن مشکلات موجوده را به شکل همه جانبه ارزیابی نماید و همراه با نظریات خویش به معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ارسال دارد.