ثبت بیش از شش هزار عودت‌کننده متقاضی کار در یک هفته

کمیته کاریابی موظف در تورخم، بیش از شش هزار عودت کننده متقاضی کار را در یک هفته ثبت کرده است ۶ هزارو ۵۶۸ نفر را کمیته موظف کاریابی در تورخم، ازتاریخ ۱۵ الی ۲۲ عقرب ثبت کرده است. افراد مذکور شامل ۴۹۹ نفر لیسانس، ۲۳۱ نفر حفاظ، ۹۷ نفر فارغ مدرسه، ۴۵۹ نفر فارغ صنف […]

کمیته کاریابی موظف در تورخم، بیش از شش هزار عودت کننده متقاضی کار را در یک هفته ثبت کرده است ۶ هزارو ۵۶۸ نفر را کمیته موظف کاریابی در تورخم، ازتاریخ ۱۵ الی ۲۲ عقرب ثبت کرده است. افراد مذکور شامل ۴۹۹ نفر لیسانس، ۲۳۱ نفر حفاظ، ۹۷ نفر فارغ مدرسه، ۴۵۹ نفر فارغ صنف ۱۲، ۲ هزار و۴۲ نفر آموزش دیده های مسلکی و۳ هزار و ۲۴۰ نفر غریب کار هستند.