تکمیل و بهره برداری(۱۶۲) پروژه مختلف انکشافی در مربوطات ولایت کنر

کار (۱۶۲) پروژه مختلف برنامه حمایت اجتماعی و معیشتی افغانستان در مربوطات ولسوالی های ناری و څوکی ولایت کنر به ارزش بیش از (۲۶۲) میلیون افغانی به کمک مالی دفتر (UNOPS) از طریق ریاست احیاء و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

تکمیل و بهره برداری(۱۶۲) پروژه مختلف انکشافی در مربوطات ولایت کنر

کار (۱۶۲) پروژه مختلف برنامه حمایت اجتماعی و معیشتی افغانستان در مربوطات ولسوالی های ناری و څوکی ولایت کنر به ارزش بیش از (۲۶۲) میلیون افغانی به کمک مالی دفتر (UNOPS) از طریق ریاست احیاء و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه ها شامل ترمیم و جغل اندازی سرک های دهاتی، پاک کاری و اعمارکانال ها و ذخایر آب، اعمار پلچک ها، چکدم ها، پیاده رو ها، کوچه ها و دیوار های محافظوی می باشد که در جریان تطبیق این پروژه ها برای صد ها تن کارگر زمینه کار فراهم گردیده و با تکمیل شدن آن قسمتی از مشکلات محیطی باشنده گان ولسوالی های متذکره مرفوع گردیده است.