بهره برداری پروژه های زیربنایی دیوار های استنادی، کانال ها و ذخایر سطحی در مربوطات ولایت خوست

پروژه های زیربنایی شامل دیوار های استنادی، کانال ها و ذخایر سطحی در مربوطات پنج ولسوالی ولایت خوست به ارزش (۱۱۹) هزار دالر امریکایی به کمک مالی اداره انکشافی ملل متحد(UNDP) ، همکاری تخنیکی موسسه پاملرنه به هماهنگی ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها […]

پروژه های زیربنایی شامل دیوار های استنادی، کانال ها و ذخایر سطحی در مربوطات پنج ولسوالی ولایت خوست به ارزش (۱۱۹) هزار دالر امریکایی به کمک مالی اداره انکشافی ملل متحد(UNDP) ، همکاری تخنیکی موسسه پاملرنه به هماهنگی ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
این پروژه ها شامل دیوار های استنادی در ولسوالی های موسی خیل و قلندر خیل و پروژه های کانال و ذخیره های سطحی در مربوطات ولسوالی های صبری، علیشیر و نادرشاه کوت می باشد که در این پروژه ها برای (۵۰۰) کارگر زمینه کار فراهم گردیده است .