برگذاری نشست روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان

نشستی تحت نام “روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان ” ۲۰۲۳” با حضور داشت مقامات بلندپایه حکومتی، سرمایه‌گذاران و تاجران افغان و امریکایی در کابل برگزار شد در این کنفرانس، روی موضوعات مهم اقتصادی پرداخته شد

نشستی تحت نام “روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان

” ۲۰۲۳” با حضور داشت مقامات بلندپایه حکومتی، سرمایه‌گذاران و تاجران افغان و امریکایی در کابل برگزار شد

در این کنفرانس، روی موضوعات مهم اقتصادی پرداخته شد