امضای قرارداد پروژه سمنت ولایت هرات

شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم ۲۳ میزان ۱۴۰۲ سومین قرارداد بزرگ پروژه تولید سمنت که در ولایت هرات موقعیت دارد را با شرکت گلبهار گروپ با حضور رسانه های کشور امضاء نمودند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مراسم عقد قرارداد این پروژه بزرگ گفتند: خداوند را سپاسگزار هستیم که […]

شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم ۲۳ میزان ۱۴۰۲ سومین قرارداد بزرگ پروژه تولید سمنت که در ولایت هرات موقعیت دارد را با شرکت گلبهار گروپ با حضور رسانه های کشور امضاء نمودند.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مراسم عقد قرارداد این پروژه بزرگ گفتند: خداوند را سپاسگزار هستیم که امروز پس از سالها نا آرامی در کشور شاهد امضای همچو پروژه بزرگ ملی هستیم و سومین پروژه بزرگ تولید سمنت را پس از پروژه های سمنت کندهار و جبل السراج ولایت پروان، پروژه سمنت ولایت هرات را با سرمایه گذار و کمپنی داخلی امضاء مینمائیم.
همچنان سرپرست وزارت معادن و پترولیم افزودند، که این پروژه با سرمایه گذاری مبلغ (۱۴۲) میلیون دالر امریکایی برای مدت ۳۰ سال قرارداد میگردد، برای بیش از ۵۰۰۰ هزار نفر بصورت مستقیم زمینه کار فراهم گردیده و افغانستان از لحاظ نیازمندی سمنت خودکفا و صادرات نیز خواهیم داشت.
در این مراسم معاون کمپنی گلبهار گروپ نیز امضای این قرارداد را یک گام مهم، بنیادی و اقتصادی برای پیشرفت و ترقی افغانستان دانسته، از فراهم بودن زمینه مناسب سرمایه گذاری بالای منابع معدنی کشور از رهبری وزارت معادن و پترولیم اظهار سپاس و قدردانی نمودند.
محترم محمد یونس مهمندسرپرست اتاق های تجارت و محترم خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت نیز صحبت نموده، امضای همچو قراردادهای بنیادیی و اقتصادی را برای رشد و توسعه کشور مهم دانسته افزودند: افغانستان با امنیت سرتاسری و فرصت های مناسب سرمایه گذاری که دارد سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان کامل میتوانند بالای منابع معدنی کشور سرمایه گذاری نمایند.
قابل یاد آوری‌است که در مجموع مبلغ (۴۶۲) چهارصدو شصت و دو میلیون دالر امریکای در سه پروژه ولایت کندهار، جبل السراج پروان و ولایت هرات سرمایه گذاری گردیده که برای ۱۵۰۰۰ پانزده هزار نفر بصورت مستقیم زمینه کار فراهم میگردد.