امضای تفاهم‌نامه همکاری با ۱۰‌مؤسسه در بخش تشبثات

وزارت صنعت و تجارت جهت حمایت و انکشاف تشبثات کوچک‌تر، کوچک و متوسط با ۱۰مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری امضای نمود. جلسه که به همین مناسبت دایر گردیده بود، مسئولین ۱۰مؤسسه در رابطه به نوعیت، فواید و تأثیرات پروژه‌ها در جامعه و افراد تحت پوشش پروژه‌های شان معلومات ارایه کردند. محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت […]

وزارت صنعت و تجارت جهت حمایت و انکشاف تشبثات کوچک‌تر، کوچک و متوسط با ۱۰مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری امضای نمود.

جلسه که به همین مناسبت دایر گردیده بود، مسئولین ۱۰مؤسسه در رابطه به نوعیت، فواید و تأثیرات پروژه‌ها در جامعه و افراد تحت پوشش پروژه‌های شان معلومات ارایه کردند.

محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تأکید به فعالیت‌های عملی به مسئولین هدایت داد که با ادارات مربوطه تماس گرفته و تفهیم گردد که بعد از این، پروژه‌ها در بخش تشبثات به مؤسسات مطابق به نیازمندی‌های اساسی افراد در ولایات ارایه شود و تمرکز مؤسسات هم باید روی ایجاد اشتغال‌زایی و منفعت دوام‌دار افراد مستفید شده از تطبیق پروژه‌ها باشد.

قرار است مؤسسات محترم خدمات اجتماعی تفکرنوین، پروژه امرار معیشت از طریق احیای صنعت و حرفه، انکشاف و احیای مجدد افغانستان، پروژه تقویت تاب‌آوری سیستم غذای جهان، خدمات مشورتی الترنتیف اسپکترم، پروژه حمایت از تجارت و ترویج بازاریابی برای متشبثین کوچک و متوسط، خدمات اجتماعی امیدتغییر، پروژه معیشت و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک، سمون نابینایان افغانستان، پروژه توان‌مندسازی خانواده‌های فقیر نیازمند از طریق توسعه ظرفیت و ایجاد فرصت‌های شغلی، شبکه زنان افغان، پروژه حمایت از متشبثین کوچک و توان‌مندسازی اقتصادی خانواده‌ها، انکشاف هری‌بانو، پروژه ایجاد کسب و کار از طریق مساعدساختن زمینه‌های شغلی، کاریابی، درآمدزایی و ارتقای ظرفیت، حمایت اجتماعی از زنان و اطفال، پروژه آموزش خیاطی برای دختران و زنان بیوه و فقیر و رشدصنایع‌دستی، خیریه کودکان افغانستان، پروژه ایجاد شغل برای خانم‌های بی‌سرپرست در منزل با بافتن قالین‌ و مؤسسه تعلیمی و انکشاف زنان فردا، پروژه حمایت افراد آسیب‌پذیر از طریق امرار معیشت و کسب و کار را در ولایت‌های کابل، سمنگان، سرپل، هرات، بغلان، بلخ و بدخشان تطبیق نماید.