رویدادهای اقتصادی

‏امضاء قرار داد دو معادن بزرگ به ارزش سرمایه گذاری ۳۳۴۹۰۴۴۴ میلیون دالر امریکایی

شیخ‌الحدیث شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم قرار داد معادن یاقوت جگدلک کابل با مساحت ۶.۸۹۵ کیلومتر مربع و مجموع سرمایه گذاری ۲۷.۵ میلیون دالر و معدن باریت ولایت هرات را با مساحت ۵.۷۵ کیلومتر مربع و مجموع سرمایه گذاری ۵.۹۹۰.۴۴۴ دالر امریکایی در حضور داشت شیخ ضیاءالرحمن الاریوبی معین پلان و پالسی، […]

شیخ‌الحدیث شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم قرار داد معادن یاقوت جگدلک کابل با مساحت ۶.۸۹۵ کیلومتر مربع و مجموع سرمایه گذاری ۲۷.۵ میلیون دالر و معدن باریت ولایت هرات را با مساحت ۵.۷۵ کیلومتر مربع و مجموع سرمایه گذاری ۵.۹۹۰.۴۴۴ دالر امریکایی در حضور داشت شیخ ضیاءالرحمن الاریوبی معین پلان و پالسی، روسای مرکزی و ریسان شرکت های استخراج معادن سایر آریانا هایلند وشرکت استخراج و پروسس معادن و حدت نیازی عقد قرار داد نمود.

در نخست سرپرست وزارت معادن و پترولیم در رابطه به معادن متذکره صحبت نموده گفتند: قرار داد دو معدن برای ۱۵ سال مشروط براینکه مطابق قانون، طرزالعمل معادن و تعهدات شان کار و فعالیت نمایند عقد میگردد.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم افزودند که: طبق تعهدات و توافق با شرکت‌های قراردادی پروسس صد فیصد در داخل کشور خواهند شد و در صورت تخلف قرارداد با شرکت‌های متذکره فسخ میگردد.

همچنان در رابطه به خدمات اجتماعی و سایر موضوعات صحبت نموده گفتند: با تطبیق پروژه های متذکره فرصت های کاری بگونه مستقیم و غیر مستقیم برای صدها تن از افغان ها و مهاجرین که تازه به وطن شان برگشت نموده مساعد میگردد و سهم امارت اسلامی از معدن یاقوت جگدلک ۴۴ فیصد و از معدن باریت ساحه یاد شده ۵۰ فیصد پروسس شده میباشد.