استرداد ۸۰۰۰ جریب زمین‌ غصب شده در جوزجان

۸۰۰۰ جریب زمین های امارتی غصب شده در جوزجان واپس گرفته شده است این مطلب را شیخ عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین های امارتی کشور طی سفری که به ولایت جوزجان داشت ابراز نموده افزود: این کمیسیون ضمن آنکه ۸۰۰۰ جریب زمین غصب شده را واپس گرفته […]

۸۰۰۰ جریب زمین های امارتی غصب شده در جوزجان واپس گرفته شده است

این مطلب را شیخ عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین های امارتی کشور طی سفری که به ولایت جوزجان داشت ابراز نموده افزود: این کمیسیون ضمن آنکه ۸۰۰۰ جریب زمین غصب شده را واپس گرفته است و نزدیک به ۱۰۸۲۰۰۰ جریب زمین دیگر نیز تحت بررسی قرار دارد.

در این سفر شیخ عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین های امارتی کشور را مولوی عطاو الله عمری سرپرست وزارت زراعت و عضو کمیسیون ، شیخ انورالحق انور رئیس عمومی اداره امور و عضو کمیسیون ، شیخ عبدالصمد نماینده ستره محکمه و عضو کمیسیون ، شیخ حمدالله نعمانی وزیر شهر سازی و عضو کمیسیون ومولوی احسان الله وثیق رئیس عمومی قضایا امارت و سکرتر کمیسیون همراهی میکردند.

رهبری کمیسیون متذکره در این سفر با قاری گل حیدر شفق والی ولایت جوزجان ، مولوی نورالدین عمیر معاون مقام ولایت ، روسا و مسئولین ادارات دولتی و شماری از باشنده گان شهر شبرغان دیدار نموده و هدف سفرشان را بررسی دوسیه های تخنیکی کمیسیون ولایتی جلوگیری از غصب و استرداد زمین های امارتی عنوان نمودند.

شیخ عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه کشور میگوید: در بیست سال گذشته زورمندان و غاصبان هزاران جریب زمین های دولتی را به اسم خود ثبت نمودند و کسی هم نمیتوانست در مقابل آنها ایستاده گی نمایند درحالیکه هیچ کس حق استفاده زمین های دولتی را به نفع خود ندارد و این کمیسیون مسئولیت دارد که اگر یک شخص یک متر زمین امارتی را غصب گرده باشد را هم واپس گرفته و مسترد نماید.

شماری از باشند گان جوزجان با ابراز قدردانی از این اقدام نیک امارت اسلامی از هیئت رهبری کمیسیون متذکره خواستند تا زمین های دولتی را در بدل یک مبلغ پول یا هر آن بدیل دیگر مطابق به قرار داد سالانه جهت کشت و زراعت در اختیار مردم این ولایت قرار دهند.

وزیر عدلیه کشور که در راس این کمیسیون قرار دارد گفت : شایعات و تفرقه اندازی میان اقوام هیچگونه اساس ندارد اوزبیک ، تاجک ، پشتون و سایر اقوام کشور برادر یکی دیگر هستند هیچ افغان نسبت به افغان دیگر برتریت ندارد و ما روی خواست و پیشنهادات شما غور و بررسی مینمایم و بعدآ نتیجه آن از سوی کمیسیون ولایتی با شما شریک ساخته میشود.

قاری گل حیدر شفق والی جوزجان و مسئولین کمیسیون ولایتی جلوگیری از غصب و استرداد زمین های امارتی برای رهبری کمیسیون مرکزی اطیمنان سپردند که مطابق به لوایح و مقررات تعین شده جهت واپس گیری زمین های امارتی تلاش خواهند نمود.

۹/۳/۱۴۴۵ مصادف است با ۲/۷/۱۴۰۲

نه