آغاز روند استخراج معدن کرومایت

روند استخراج معدن کرومایت ولسوالی گیان ولایت پکتیکا آغاز شد. این معدن به ارزش ۶۷ میلیون افغانی به شرکت پترا راک قرارداد داده شده که از ۶۷ میلیون، ۲۸ میلیون آن برای تطبیق پروژه‌های انکشافی این ساحه به‌مصرف می‌رسد.

روند استخراج معدن کرومایت ولسوالی گیان ولایت پکتیکا آغاز شد.
این معدن به ارزش ۶۷ میلیون افغانی به شرکت پترا راک قرارداد داده شده که از ۶۷ میلیون، ۲۸ میلیون آن برای تطبیق پروژه‌های انکشافی این ساحه به‌مصرف می‌رسد.