آغازاستخراج معدن نفرایت تورغندی درکاپیسا، ششصد باشنده محل به کار استخدام شدند

بهره گیری از معدن نفرایت تورغندی تگاب کاپیسا، آغازشد. نفرایت ازجمله سنگ های قیمتی است که ازآن برای تزیین و تکنالوژی کارگرفته می شود. معدن نفرایت تورغندی درولسوالی تگاب کاپیسا، در دو بلاک، ساحه ی هفتاد ویک هزار هکتار زمین را احتوا می کند. قرار است شرکت خصوصی خیرخواه، برای پنج سال، ازمعدن سنگ نفرایت […]

بهره گیری از معدن نفرایت تورغندی تگاب کاپیسا، آغازشد.

نفرایت ازجمله سنگ های قیمتی است که ازآن برای تزیین و تکنالوژی کارگرفته می شود.

معدن نفرایت تورغندی درولسوالی تگاب کاپیسا، در دو بلاک، ساحه ی هفتاد ویک هزار هکتار زمین را احتوا می کند.

قرار است شرکت خصوصی خیرخواه، برای پنج سال، ازمعدن سنگ نفرایت کاپیسا بهره برداری کند و دربدل آن، سالانه ملیون ها افغانی به حکومت بپردازد.

عنایت الله ابلاغ رییس معدن وپترولیم کاپیسا درمراسم افتتاح کاربهره گیری از معدن سنگ نفرایت گفت:آنان از نظر فنی همکار شرکت پیمان کار اند واز سوی دیگر روند استخراج را زیر نظر دارند.

اوگفت:  با آغاز روند استخراج معدن نفرایت، شش صد از باشندگان محل، شامل کار خواهند شد.

سعد الله میوندی رییس شرکت خیرخواه، متعهد به انجام کار مطابق به قرار داد شد.