روز جهانی مهاجرین در تالار مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت تجلیل شد

روز جهانی مهاجرین امروز دوشنبه ۲۷ قوس مصادف با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ در تالار مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت تجلیل شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود، محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء، اعضای محترم کابینه، نماینده گان سازمان های بین […]

روز جهانی مهاجرین امروز دوشنبه ۲۷ قوس مصادف با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ در تالار مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت تجلیل شد.

در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود، محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء، اعضای محترم کابینه، نماینده گان سازمان های بین المللی و سفارتخانه های مقیم کابل و تعدادی از مسئولین امارتی حضور داشتند. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسمی که به همین مناسبت تدویر گردیده بود، گفت که به عوامل مختلف تعداد مهاجران در سطح بین المللی از ۱۰۰ میلیون نفر عبور می کند که متاسفانه از بسیاری امکانات زنده‌گی محروم هستند. به گفته محترم ملا صاحب، اگر از یک سو عوامل مهاجرت در سطح بین المللی افزایش یافته است، از سوی دیگر، حقوق اولیه مهاجرین و قوانین بین المللی و اصول بشری در مورد آنها نقض می شود، که نمونه بارز آن تصامیم که بر بنیاد اسلامیت، انصاف، همسایگی و بشریت استوار نمی باشد از سوی همسایه‌گان در حق برادران افغان ما اتخاذ می گردد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در جریان سخنان خود افزود، اهداف که پشت پرده این جفا که در حق افغان ها صورت گرفته است مرتکبین آن نتوانستند که به آن فایق آیند و امارت اسلامی افغانستان به فضل الله تعالی توانست که تمامی امور برگشت مهاجرین را به وجه احسن مدیریت و برای آنها تسهیلات اولیه زنده‌گی را فراهم سازد.

محترم ملا صاحب از همه افغان ها، تاجران ملی، مؤسسات خیریه و سازمان های بین المللی در بخش مهاجرت که در مدیریت این بحران در کنار امارت اسلامی ایستاده و برحسب امکانات به مهاجرین افغان عودت کننده کمک کردند، ابراز تشکر و امتنان نمود. محترم ملا صاحب از آنان خواست که در آینده به کمک ها و مساعدت های خود برای مهاجرین ادامه دهند.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء همچنان با ابراز تأسف از برخورد دوگانه‌ای سازمان ملل و جامعه جهانی در قبال بشریت، افزود، که آنها در مورد مهاجرین افغان و قتل عام ۱۸ هزار انسان بی گناه به شمول زنان و کودکان در غزه به نشست های نمایشی اکتفا می کنند و بالای امارت اسلامی در حصه آن عده از حقوق زنان محدودیت ها و فشار ها وارد می نمایند که نسبت به هر وقت دیگر اکنون در کشور تامین گردیده است. محترم ملا صاحب از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا حقوق پناهندگان را بشناسند، به آنها احترام بگذارند و در تنظیم آن مسئولیت بشری خود را انجام دهند. همچنان باید بحران جنگ غیر مشروع، بمباردمان کور و بی خانمان شدن مردم بی‌گناه غزه جلوگیری نمایند زیرا مدیریت آن فردا دشوار خواهد بود. در پایان محترم ملا عبدالغنی برادر آخند از تمامی مهاجرین افغان مقیم خارج خواست که کشور ما از امنیت و زیبایی زنده‌گی برخوردار شده است به خانه خود بازگردید، امارت اسلامی هر نوع خدمت برای شما را مسؤلیت خود میداند.