گزارش کاری کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین بندر اسلام قلعه

شنبه  مورخ‌ ۱۴۰۲/۸/۲۷ سرحد اسلام قلعه ولایت هرات به تعداد ۱۸ فامیل جبری شامل(۶۱) نفر و (۶) فامیل خود انگیخته که شامل (۲۱) نفر و (۸۷۶) نفر مجردین اجباری همچنان (۶۳۴) نفر مجردین به صورت داوطلب که جمعاً (۱۵۹۲) نفر می شوند ‌وارد کشور گردیده اند. که از این جمله آمریت نمایندگی سرحدی به تعداد(۲۳) […]

شنبه  مورخ‌ ۱۴۰۲/۸/۲۷ سرحد اسلام قلعه ولایت هرات به تعداد ۱۸ فامیل جبری شامل(۶۱) نفر و (۶) فامیل خود انگیخته که شامل (۲۱) نفر و (۸۷۶) نفر مجردین اجباری همچنان (۶۳۴) نفر مجردین به صورت داوطلب که جمعاً (۱۵۹۲) نفر می شوند ‌وارد کشور گردیده اند.

که از این جمله آمریت نمایندگی سرحدی به تعداد(۲۳) فامیل شامل(۷۸) نفر همچنان (۱۰۸) نفر افراد مجرد که در مجموع (۱۷۶) نفر مستضعف و آسیب پذیر تشخیص و به دفتر IOM جهت دریافت مساعدت محول گردید که دفتر IOM به اشخاص معرفی شده مواد غذایی و غیر غذایی مساعدت نمود.

قابل ذکر است که یک جنازه طبیعی نیز  به دفتر IOM معرفی شد.