گزارش فعالیت های کمیته مالی بندر اسلام قلعه هرات

به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ کمیته مالی برای افرادی که از سوی کمیته ثبت و تثبیت مستحق شناخته شده بودند کمک های نقدی نموده است که تعداد این خانواده ها ۱۵ فامیل می باشد. قابل یادآوری است که برای هر خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی از سوی امارت اسلامی کمک صورت گرفت.

به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ کمیته مالی برای افرادی که از سوی کمیته ثبت و تثبیت مستحق شناخته شده بودند کمک های نقدی نموده است که تعداد این خانواده ها ۱۵ فامیل می باشد.

قابل یادآوری است که برای هر خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی از سوی امارت اسلامی کمک صورت گرفت.