کمیسیون تدارکات ملی ۱۴ پروژه را به ارزش حدود ۴میلیارد افغانی منظور نمود

از جمله این قرارداد ۱۴ پروژه منظور، ۶ دیگر تعدیل و قرارداد یک پروژه لغو شد. همچنان به ریاست تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا قرارداد یک پروژه را مجدداً به داوطلبی بسپارند و قراردادهای دو پروژه را به طور همه جانبه ارزیابی و گزارش خود را با رهبری کمیسیون تدارکات ملی شریک سازند.

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسه نوبتی کمیسیون تدارکات ملی که بتاریخ ۱۶ جوزا سال جاری خورشیدی در قصر مرمرین تدویر یافت، طبق اجند ۲۴ پروژه جهت منظوری ارائه گردید.

که از جمله قرارداد ۱۴ پروژه منظور، ۶ دیگر تعدیل و قرارداد یک پروژه لغو شد. همچنان به ریاست تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا قرارداد یک پروژه را مجدداً به داوطلبی بسپارند و قراردادهای دو پروژه را به طور همه جانبه ارزیابی و گزارش خود را با رهبری کمیسیون تدارکات ملی شریک سازند.

در پروژه های منظور و تعدیل شده تکمیل کارهای باقی مانده بازسازی شاهراه کابل- قندهار، تهیه وسایل الکترونیکی مربوط به شرکت برشنا در ولایات مختلف، اعمار اساسی برخی از سرک های مهم شهر کابل و تعدادی از پروژه های دیگر شامل می باشد که از سوی امارت اسلامی افغانستان تمویل می گردد.