کار ۱۵ پروژه اعمار و باز سازی مکاتب در ولایت لوگر ادامه دارد

اعمار ۶ باب مکتب با تمام ملحقات آن، حفر چاه‌های آب، ساخت دیوارهای احاطوی، نصب سیستم برق آفتابی و غیره شامل این پروژه‌ها می‌باشند که مصرف مجموعی آن‌ها ۱۱۵ میلیون افغانی گفته شده است.

کار ۱۵ پروژه اعمار و باز سازی مکاتب در ولایت لوگر ادامه دارد

 

ریاست معارف ولایت لوگر در یک خبر نامه اعلان نمود که به کمک یکی از نهاد‌های کمک کننده، کار بازسازی و ترمیمات ۱۵ باب مکتب در مربوطات ولایت یاد شده، هم چنان ادامه دارد.

 

اعمار ۶ باب مکتب با تمام ملحقات آن، حفر چاه‌های آب، ساخت دیوارهای احاطوی، نصب سیستم برق آفتابی و غیره شامل این پروژه‌ها می‌باشند که مصرف مجموعی آن‌ها ۱۱۵ میلیون افغانی گفته شده است.

 

این در حالی است که کار ساخت و اعمار ۸ باب مکتب از سوی ریاست معارف آن ولایت در چند روز آینده نیز شروع خواهد شد.