کار ساختمان ادامه خطوط سرک سلطان محمود غزنوی کابل، از سر گرفته شد

قرار است ادامه این خطوط به طول دوهزارو پنجاه ودو متر و با عرض شصت متر به شکل معیاری و اساسی در سال جاری ساخته شود.

کار ساختمان ادامه خطوط سرک سلطان محمود غزنوی کابل، از سر گرفته شد

 

‏کار ساختمان اساسی ادامه خطوط سرک سلطان محمود غزنوی از چهارراهی لب جر تا چهارراهی سرای شمالی در مربوطات نواحی چهارم و یازدهم که بنابر دلایلی تخنیکی و حقوقی متوقف شده بود، از سوی ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل از سر گرفته شد.

 

قرار است ادامه این خطوط به طول دوهزارو پنجاه ودو متر و با عرض شصت متر به شکل معیاری و اساسی در سال جاری ساخته شود.

 

این پروژه‌، یکی از مهم‌ترین پروژه سرک‌سازی در شمال کابل است که در گذشته‌ها به آن توجه نشده بود.