‏کار ترمیم وبازسازی جاده ی عمومی پل علم – گردیز، آغازشد

‏کار ترمیم وبازسازی جاده ی عمومی پل علم – گردیز، آغازشد. این جاده، از شهرپل علم تا کوتل تیره، سی وشش کیلومتر طول دارد وازسوی ریاست فواید عامه ی لوگر، ترمیم وبازسازی می شود.

‏کار ترمیم وبازسازی جاده ی عمومی پل علم – گردیز، آغازشد.

این جاده، از شهرپل علم تا کوتل تیره، سی وشش کیلومتر طول دارد وازسوی ریاست فواید عامه ی لوگر، ترمیم وبازسازی می شود.