وزارت امور خارجه افغانستان: حکومت افغانستان در نشست تهران شرکت نکرد

براساس گفته‌های رییس ریاست سوم سیاسی وزارت امور خارجه کشور؛ امارت اسلامی افغانستان در مورد نشست دوحه‌ ۳ با جهت‌های ذیربط مصروف گفتگو است.

وزارت امور خارجه افغانستان: حکومت افغانستان در نشست تهران شرکت نکرد

ذاکر جلالی، رییس ریاست سوم سیاسی وزارت امور خارجه کشور گفت که امارت اسلامی افغانستان در نشست تهران اشتراک نکرده است.

جلالی در صفحه‌ای اکس‌اش نوشته است که این نشست از سوی«دوستان» ایرانی به نام « گروه تماس منطقه‌ای» و از سوی نماینده روسیه به عنوان «گروه تماس فارمت مسکو» یاد می‌شود، جانب چین که در شورای امنیت سازمان ملل با «گروه بین‌المللی تماس» برای افغانستان مخالفت کرده بود نشست تهران را فرصتی برای رایزنی تلقی می‌کند و پاکستان آن را «رایزنی منطقه‌ای» خوانده است، « حکومت افغانستان با وجود آنکه دعوت شده بود، اما شرکت نکرد».

او افزود: حکومت افغانستان توقع دارد که نشست‌هایی که در مورد افغانستان برگزار می‌شوند باید بجای شکل دادن مکانیسم‌های جدید، از طریق مکانیسم‌های معمول و جا افتاده استفاده صورت گیرد.

براساس گفته‌های رییس ریاست سوم سیاسی وزارت امور خارجه کشور؛ امارت اسلامی افغانستان در مورد نشست دوحه‌ ۳ با جهت‌های ذیربط مصروف گفتگو است.