هیئت امارت اسلامی در نشست اقتصادی سن پترزبوگ شرکت می‌کند

این نشست تحقیقاتی تحت عنوان «تأثیر نشست اقتصادی سن پترزبورگ بر تعامل روسیه و افغانستان» به ابتکار مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه برگزار شده است.

هیئت امارت اسلامی در نشست اقتصادی سن پترزبوگ شرکت می‌کند

وزارت امور خارجه کشور در مورد نشست اقتصادی سن پترزبورگ، نشست علمی و تحقیقی را برگزار کرد.

این نشست تحقیقاتی تحت عنوان «تأثیر نشست اقتصادی سن پترزبورگ بر تعامل روسیه و افغانستان» به ابتکار مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه برگزار شده است.

گفته می‌شود هیئت امارت اسلامی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی در نشست اقتصادی سن پترزبورگ شرکت خواهد کرد.

پیش از این، هیئتی بلند پایۀ از امارت اسلامی در فورم اقتصادی «روسیه-جهان اسلام» در شهر کازان جمهوری تاتارستان نیز شرکت کرده بود.

از سوی دیگر، آگاهان می‌گویند جنگ در اوکراین ادامه دارد، روسیه به جای بازارهای اروپایی به بازارهای آسیای مرکزی، جنوب آسیا، آفریقا و سایر مناطق روی آورده است و موقعیت افغانستان در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.