مولوی امیرخان متقی: ا. ا. ا چگونگی برگزاری نشست سوم دوحه را بررسی و موقف خویش را اعلام خواهد کرد

حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان  صفحه‌ای اکس‌اش نوشته است که مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه کشور با توماس نیکلاسن، نماینده‌ ویژه‌‌ی اتحادیه اروپا دیدار کرده است.

مولوی امیرخان متقی:
ا. ا. ا چگونگی برگزاری نشست سوم دوحه را بررسی و موقف خویش را اعلام خواهد کرد

سرپرست وزارت امور خارجه کشور در دیدار با نماینده‌ای ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت که امارت اسلامی افغانستان چگونگی برگزاری نشست سوم دوحه را بررسی می‌کند و سپس موقف‌اش را اعلام خواهد کرد.

حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان  صفحه‌ای اکس‌اش نوشته است که مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه کشور با توماس نیکلاسن، نماینده‌ ویژه‌‌ی اتحادیه اروپا دیدار کرده است.

در این دیدار، توماس نیکلاسن روی اهمیت اشتراک نمایندگان امارت اسلامی افغانستان در نشست دوحه ۳ تأکید کرد که طی آن در‌ مورد موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

نیکلاسن همچنان ملاحظات‌اش را در رابطه به این نشست با سرپرست وزارت امور خارجه‌ای کشور شریک کرد.

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه کشور نیز در این دیدار، گفت که در دیدار با خانم روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد گفت‌وگوهایی سازنده داشتند و امارت اسلامی افغانستان چگونگی برگزاری نشست دوحه ۳ را بررسی می‌کند و سپس موقف خویش را اعلام خواهد نمود.

مولوی متقی افزود که پالیسی امارت اسلامی افغانستان بر مبنای توازن و تعامل مثبت با تمام کشورهای جهان بوده و خواهان اشتراک معنادار در نشست دوحه ۳ که سبب فلاح مردم و کشور شود، است.

سرپرست وزارت امور خارجه کشور هم‌چنان بیان داشت که افغانستان پس از ۴۵ سال جنگ و ویرانی به امنیت کامل رسیده و دست‌آوردی‌های مثبت چشم‌گیری را در عرصه‌های مختلف تجربه می‌کند.