معاون اقتصادی ریاست الوزراء با شماری از سرمایه گذاران، علماء و متخصصین بخش صحت آفریقای جنوبی دیدار نمود

همچنان متخصصین بخش صحت این کشور گفت که می خواهند در هماهنگی با وزارت صحت عامه افغانستان یک شفاخانه معیاری و مجهز را اعمار نماید تا از سکتور صحت در افغانستان حمایت و خدمات صحی معیاری به افغان ها ارائه شوند.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء با شماری از سرمایه گذاران، علماء و متخصصین بخش صحت آفریقای جنوبی دیدار نمود

معاون اقتصادی ریاست الوزراء محترم ملا عبدالغنی برادر آخند با شماری از سرمایه گذاران، علماء و متخصصین بخش صحت آفریقای جنوبی امروز چهارم سرطان سال ۱۴۰۳ خورشیدی دیدار نمود.

 

در این دیدار، سرمایه گذاران آفریقای جنوبی با استفاده از فرصت های ایجاد شده در زمینه سرمایه گذاری در افغانستان، علاقه خود را برای سرمایه گذاری در سکتور معادن نشان داده، افزودند که آنها می توانند با کمک تکنالوژی پیشرفته معادن را استخراج و پروسس نمایند.

 

همچنان متخصصین بخش صحت این کشور گفت که می خواهند در هماهنگی با وزارت صحت عامه افغانستان یک شفاخانه معیاری و مجهز را اعمار نماید تا از سکتور صحت در افغانستان حمایت و خدمات صحی معیاری به افغان ها ارائه شوند.

 

سپس محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء از هر گونه همکاری و حمایت از سرمایه گذاران، علماء و متخصصین بخش صحت آفریقای جنوبی اطمینان داده، گفت که در حال حاضر زمینه خوبی برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند از این فرصت استفاده نمایند.