قرار داد ترمیم خط آهن حیرتان تا مزار شریف تمدید شد

بربنیاد معلومات معینیت خط آهن، کار ساخت استیشن نائت آباد در مسیر راه آهن حیرتان – مزارشریف تکمیل شده و در آیندۀ نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد.

قرار داد ترمیم خط آهن حیرتان تا مزار شریف تمدید شد

 

‏وزارت فواید عامه خبر داده که قرارداد ترمیم خط آهن حیرتان – مزارشریف میان معینیت خط آهن این وزارت و مسئولین ازبکستانی برای شش ماه آینده تمدید شده است.

 

بربنیاد معلومات معینیت خط آهن، کار ساخت استیشن نائت آباد در مسیر راه آهن حیرتان – مزارشریف تکمیل شده و در آیندۀ نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد.

 

مسئولین این نهاد گفته اند که با فعالیت این استیشن اموال تجارتی از طریق راه آهن به داخل شهر مزارشریف منتقل خواهد شد.

 

از سوی هم مسئولین ازبکستانی هنگام امضای این قرارداد گفته اند که تیم‌های تخنیکی امارات متحده و ازبکستان در همکاری باهم در نظر دارند تا سروی ابتدائی تخنیکی راه آهن افغان – ترانس را بزودی آغاز کنند.