علاقمندی کمپنی ایریل ازبیکستان به سرمایه‌گذاری روى ساحات نفتی و گازدار کشور

تیم تخنیکی کمپنی "ایریل" ازبیکستان خواهان سرمایه گذاری روی ساحات نفت و گاز کشور شدند.

علاقمندی کمپنی ایریل ازبیکستان به سرمایه‌گذاری روى ساحات نفتی و گازدار کشور

شیخ ضیاءالرحمن الاریوبی معین پلان و پالیسی وزارت معادن و پترولیم دردیدار با تیم تخنیکی کمپنی ایریل ازبیکستان گفت” فرصت های خوبی جهت سرمایه گذاری به خصوص روی معادن درافغانستان ایجاد شده، ما از تمام سرمایه گذاران ملی و بین‌المللی استقبال میکنیم.

تیم تخنیکی کمپنی “ایریل” ازبیکستان خواهان سرمایه گذاری روی ساحات نفت و گاز کشور شدند.