سفر هیئت عالی‌رتبه د افغانستان بانک به کشور مالیزیا جهت اشتراک در مجمع بین المللی اقتصاد و مالی اسلامی

علاوه بر این، طی این سفر قرار است، هیئت از مرکز تحقیقات شرعی بین المللی بانکداری اسلامی، پوهنتون بین المللی و تمویل بانکداری اسلامی، پوهنتون بین المللی اسلامی مالیزیا و اداره حج و زکات، به هدف تامین روابط دو جانبه، دیدار نمایند

سفر هیئت عالی‌رتبه د افغانستان بانک به کشور مالیزیا جهت اشتراک در مجمع بین المللی اقتصاد و مالی اسلامی

ذو القعده الحرام ۱۴۴۵- هیئت عالی رتبه د افغانستان بانک به اساس دعوت رسمی کشور مالیزیا، جهت اشتراک در کنفرانس بین المللی سالانه مجمع بین المللی اقتصاد و مالی اسلامی به آن کشور سفر کرد.

هیئت قرار است که طی نخستین روز سفر در نشستی که از جانب بانک مرکزی مالیزیا برگزار میگردد، اشتراک ورزند. در این نشست از نمایندگان د افغانستان بانک و سایر بانک های مرکزی کشورهای اسلامی دعوت شده است تا نظرات و تجربیات خود را در خصوص توسعه بانکداری اسلامی در میان گذاشته و تصامیم لازم را اتخاذ نمایند.

همچنان هیئت دافغانستان بانک در روز های دوم و سوم سفر خویش، در کنفرانس دو روزه تحت عنوان مجمع بین المللی اقتصاد و مالی اسلامی که از جانب دولت مالیزیا راه اندازی میگردد،، اشتراک می نمایند.

شایان ذکر است که در این مجمع، نمایندگان بانک های مرکزی و موسسات مالی از کشورهای مختلف جهان دعوت گردیده و قرار است که شرکت کنندگان پیرامون توسعه بانکداری اسلامی، تقویت تشبثات خورد و متوسط و مسائل مربوط به صکوک و توسعه بازارهای مالی بحث و تبادل نظر نمایند.

علاوه بر این، طی این سفر قرار است، هیئت از مرکز تحقیقات شرعی بین المللی بانکداری اسلامی، پوهنتون بین المللی و تمویل بانکداری اسلامی، پوهنتون بین المللی اسلامی مالیزیا و اداره حج و زکات، به هدف تامین روابط دو جانبه، دیدار نمایند.

باید گفت که د افغانستان بانک برای توسعه بانکداری اسلامی بر اساس اصول اسلامی در سراسر کشور، تلاش می ورزد تا سیستم بانکداری بدون ربا ایجاد شود.