سرپرست وزارت اقتصاد در چهارمین ترانس هیمالیا پیرامون آسیب پذیرى سکتور اقتصادی صحبت کرد

‏این نشست با حضور وزرا و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف پیرامون بحث و پیدا کردن راه حل های مناسب در مبارزه مشترک با چالش های محیط زیستی، چگونگی تعامل انسان با طبیعت و شریک نمودن نتایج توسعه بین کشور های اشتراک کننده برگزار گردید،

سرپرست وزارت اقتصاد در چهارمین ترانس هیمالیا پیرامون آسیب پذیرى سکتور اقتصادی صحبت کرد

 

‏این نشست با حضور وزرا و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف پیرامون بحث و پیدا کردن راه حل های مناسب در مبارزه مشترک با چالش های محیط زیستی، چگونگی تعامل انسان با طبیعت و شریک نمودن نتایج توسعه بین کشور های اشتراک کننده برگزار گردید،

 

سرپرست وزارت اقتصاد در این نشست پیرامون آسیب پذیری سکتور اقتصاد و مصئونیت اجتماعی بنابر وقوع حوادث طبیعی اخیر و تغییرات اقلیمی در افغانستان، مبارزه با خطرات محیط زیستی و مدیریت بحران اقلیمی، معرفی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی به منظور جلب سرمایه گذاری ها، بهبود و تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی به سطح منطقه و جهان، سخنرانی نمودند.